วันอาทิตย์, 5 กรกฎาคม 2563

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

การแต่งหย้องยอง บ่าวยอง สาวยอง เทศบาลม่วงน้อย ป่าซาง?????? ภูมิใจ๋ในหมู่เฮาจาวยอง…ชาติพันธ์แห่งเรา(ไตยองคือชาวไตลื้อที่อพยพมาจากเมืองเจียงจ้าว มหิยังคนครหรือ เรียกทั่วไปว่า “เมืองยอง” มาตั้งรกรากอยู่ในลำพูนในยุค เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง…คนไตลื้อในลำพูนเลยถูกเรียกว่า….จาวยอง…จื่นใจ๋หล๋ายลูกหลานบ่ลืมรากเหง้า…ล้านนาเฮามีดีจ่วยกั๋นฮักษาน้อจ้าว

 

ที่มา : เฮือนฝ้ายลายคำ แห่งหริภุญชัยนคร 

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน

อู้ยอง บ่าวยอง สาวยอง หละปูน