วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพประเภทคาวและหวานสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการกลืน | สวก.

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพประเภทคาวและหวานสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการกลืน

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

ผลิตภัณฑ์ชุดอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวกลืน

ผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยได้มีการผลิตออกมาโดยเน้นอาหารเพื่อสุขภาพ และ ป้องกันโรค และเป็นอาหารเฉพาะกลุ่ม เช่น หญิงวัยหมดประจําเดือน ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่มีปัญหาการเดียวกลืน

โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตชุดอาหารในระดับอุตสาหกรรมต้นแบบของผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเกี่ยวกลืน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความ ต้องการของผู้สูงวัยในแต่ละวัน ชุดอาหารประกอบด้วย

– ผลิตภัณฑ์ข้าวผสมธัญพืชสําเร็จรูป
– ผลิตภัณฑ์อาหารเจลกระเพาะปลาน้ําแดง
– ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ได้แก่ เจลกล้วยบวชชี และเจลสละลอยแก้ว

ศึกษาประสิทธิผลของชุดอาหารโดยเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่มีความยากลําบากใน
การกลืนระดับความรุนแรงต่างๆ ก่อนและหลังการบริโภคชุดอาหาร

การพัฒนาเทคโนโลยี

กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนทางการค้า (Commercial Sterilization) เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในการถนอมอาหารมา อย่างยาวนาน แต่การนํามาประยุกต์ใช้กับอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวกลืน โดยเฉพาะการใช้ความร้อนสูง ภายใต้ความดันในระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท (hermetical seal) ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านคุณภาพทางโภชนาการต่างๆ รวมทั้งลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร จึงจําเป็นที่ต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือก อุณหภูมิและเวลาให้เหมาะสมในการฆ่าเชื้อ ซึ่งผลของการศึกษานี้สามารถนําไปขยายผลให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่ จะผลิตในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุประเภทอื่นๆ ได้#อาหารสุขภาพ
#อาหารคาวและหวาน
#ผู้สูงอายุ
#วิจัย
#สวก.