วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค สามารถตรวจหา COVID-19 ฟรี!

ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค สามารถตรวจหา COVID-19 ฟรี!

ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการตรวจ รักษาฟรี จะต้องเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI (Patient Under Investigation) ซึ่งกรมควบคุมโรคได้กำหนดเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อคัดกรองหาผู้ป่วย โดยกำหนดเกณฑ์ฯไว้ว่า

– เป็นผู้ป่วยที่มีอาการร่วมกับมีประวัติเสี่ยง

– เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบร่วมกับมีประวัติเสี่ยง

ทั้งนี้อาการที่เข้าเกณฑ์ คือ มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือประวัติว่ามีไข้ ในการป่วย ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก รวมถึงผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้
.
ส่วนประวัติเสี่ยง คือ 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง มีประวัติเดินทางไปหรือมาจาก หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค COVID-19 หรือมีอาชีพสัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ
.
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

www.facebook.com/prd3cmi/photos/a.279429922077648/3256148911072386

 

covid-19