ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๒

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๒

📢กิจกรรมดีๆ มาแล้วว📢
——————————————————————-
🏆🏆การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒

กำหนดการรับสมัคร
1. ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครและดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์

https://registration-tourismawards.tourismthailand.org/th/main
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562
2. สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562

***หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://registration-tourismawards.tourismthailand.org/th/main

เงื่อนไขการสมัครและการให้รางวัล

1. เลือกส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงประเภท รางวัลเดียวสาขาเดียวเท่านั้น ที่ตรงกับแนวทางการดำเนินงานของท่านมากที่สุด
2. เมื่อเลือกสมัครในประเภทรางวัลใดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทรางวัลได้แต่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะสาขาการประกวดเท่านั้นโดยมีหลักฐานการขอเปลี่ยนสาขาการประกวดเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่กําหนด
3.หน่วยงานเจ้าของผลงานจะเป็นผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเองหรือจะมีบุคคล/หน่วยงานอื่นเป็นผู้ส่งผลงานเข้าประกวดให้ได้แต่ทั้งนี้เจ้าของผลงานจะต้องลงลายมือชื่อให้การยินยอมไว้เป็นหลักฐานในเอกสารการสมัคร
4. ในกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารผลงานที่ส่งเข้าประกวด ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกรณี
5.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารางวัลหากพบว่าเป็นผลงานที่ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด
6.กรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมิน เจ้าของผลงานจะต้องให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการเพื่อเข้าตรวจประเมินพื้นที่และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้สอดคล้องกับประเภทรางวัลที่ส่งเข้าประกวด
7. หากพบว่าผู้ส่งผลงานมีเจตนาแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ททท. จะตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที
8.คณะกรรมการฯ จะไม่ส่งคืนเอกสารและวัสดุประกอบการพิจารณาแก่ผู้สมัครเมื่อเสร็จสิ้นการประกวด
9.ผลการตัดสินรางวัลของกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยมีผลระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ได้รับรางวัล และ ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเปลี่ยนแปลง การให้รางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องประชาสัมพันธ์รางวัลกินรีในช่องทางการส่งเสริมด้านการตลาดต่างๆ
11. กําหนดเวลาปิดรับสมัครผลงาน ททท. จะถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ

 

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวดในทุกประเภทรางวัล

1. จะต้องเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
2.จะต้องมีการดําเนินกิจกรรมหรือการดําเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 2 ปีจนถึงวันที่ปิดรับสมัครผลงาน
3. จะต้องมีหลักฐานการถือครองที่ดินที่กฎหมายรับรอง หมายเหตุสัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ ต้องมีสําเนาหลักฐานการถือครองที่ดินที่กฎหมายรับรองจากผู้ให้เช่า หรือผู้ยินยอมให้ใช้พื้นที่ หรือมีเอกสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากทางราชการ
4.จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย หากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวจะต้องแสดงหลักฐานการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายกําหนด
5. จะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีการครอบครอง จําหน่ายหรือค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าตามอนุสัญญาฯ (CITES) หรือซากของสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าหรือที่ทําจากงาช้าง รวมทั้งพันธุ์พืชหวงห้ามหรือพืชอนุรักษ์ทุกชนิด โดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
6. หากเป็นสถานประกอบการ เช่น ที่พัก สปา จะต้องแจ้งให้ทราบถึงมาตรการหรือเอกสารที่แสดงถึงการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ(Legionnaire) ประกอบด้วย
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลจะต้องมีระยะเวลาการดําเนินงานตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่แต่ละรางวัลได้กําหนดไว้
8. ผู้ส่งผลงานจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทั้งทางตรงและทางอ้อม

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อเตรียมข้อมูลในการสมัคร ทั้งนี้ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย